Regulamin

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 1. Właścicielem sklepu jest Jerzy Koczur prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:

  GRUPA VEDO JERZY KOCZUR SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Krakowska 141, 43-330 Hecznarowice (woj. śląskie), Polska,  NIP: 9372739315, REGON: 520475226, KRS: 0000933100 zwany dalej: „Cat-Decor”, “www.cat-decor.pl” lub “Sklepem Internetowym”, adres do korespondencji:ul. Krakowska 141, 43-330 Hecznarowice (woj. śląskie), Polska.

 2. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność prawną (zdolność do czynności prawnych), mająca miejsce zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, a także każda osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, której siedziba znajduje się na terytorium Unii Europejskiej – zwaną dalej “Klientem” lub „Kupującym”.
 3. Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest założenie konta w Sklepie Internetowym lub poprawne wypełnienie formularza zamówienia.
 4. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), chyba że oferta kierowana do nie-konsumentów stanowi inaczej.
 5. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 6. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich osób.
 7. Kupujący dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym, jednocześnie w celu prawidłowego wykonania umowy wyraża zgodę na dostarczanie treści cyfrowych oraz otrzymywanie wiadomości związanych z realizacją zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej od CAT-DECOR.
 8. Otrzymywanie przez Kupującego od CAT-DECOR innych wiadomości marketingowych, niezwiązanych bezpośrednio z realizacją złożonego w Sklepie Internetowym zamówienia, uzależnione jest od wyrażenia przez Kupującego stosownej zgody na Sklepie Internetowym. Wiadomości takie wysyłane będą pocztą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail. Kupujący może w każdej chwili zmienić swoją decyzję w sprawie otrzymywania ww. wiadomości.

§ 2

Potwierdzenie zamówienia

 1. Warunkiem złożenia zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia. Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest pocztą elektroniczną.
 2. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdza fakt jego otrzymania. W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta nie będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) lub osobą fizyczną dokonującą zamówienia w Sklepie Internetowym bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tego zamówienia wynika, że nie posiada ono dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, jeżeli nie ma technicznej możliwości realizacji zamówienia lub gdy realizacja zamówienia będzie wiązała się z koniecznością reorganizacji pracy Sklepu Internetowego, a także gdy wysłanie towaru w proponowanym terminie wymagać będzie dodatkowych ustaleń. W takim przypadku, Sklep Internetowy podejmie próbę ustalenia najkorzystniejszego sposobu i terminu realizacji zamówienia.
 3. W przypadku, gdy którykolwiek z produktów występuje w „Dostępności ograniczonej”, Klient zostanie poinformowany o możliwości realizacji takiego zamówienia w e-mailu zwrotnym, bez zbędnej zwłoki, po złożeniu zamówienia w Sklepie Internetowym. Przez „Dostępność ograniczoną” rozumie się możliwość wystąpienia braku na stanie sklepu towaru w określonym rozmiarze lub kolorze.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia, oraz wzoru formularza odstąpienia od umowy następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że Kupujący wskaże inny sposób komunikacji.
 5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 6. Sklep Internetowy przekazuje Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży towaru najpóźniej w chwili jego dostarczenia.
 7. Klient wyraża zgodę na dostarczanie mu faktur VAT oraz korekt w formie elektronicznej, na podany w zamówieniu adres e-mail.

§ 3

Formy płatności

 1. Klient może wybrać jeden z następujących sposobów płatności:
  1. Przelewy natychmiastowe (szybki przelew);
  2. Płatność za pomocą karty płatniczych;
  3. Płatność PAYPAL
 2. W przypadku stwierdzenia braku wpłaty w przeciągu miesiąca od potwierdzenia przez Sklep Internetowy złożonego zamówienia, zostanie ono anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.

§ 4

Dostawa towaru

 1. Warunkiem złożenia zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia. Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest pocztą elektroniczną.
 2. Dostarczamy towar tylko na terenie Polski.
 3. Klient może wybrać jeden z następujących sposobów dostawy:
  1. Wysyłka kurierska z płatnością z góry;
  2. Wysyłka kurierska za pobraniem;
  3. Odbiór osobisty pod adresem: ul. Krakowska 141, 43-330 Hecznarowice (gmina Wilamowice, woj. Śląskie).
 4. Wartości opłat wyliczane są automatycznie w momencie składania zamówienia i są uzależnione od formy wyboru dostawy oraz płatności.
 5. W chwili odbioru towaru prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności kuriera. Z chwilą pokwitowania na nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Wyjątkiem od powyższego są sytuacje, w których Klientem jest osoba nie będąca Konsumentem lub osobą fizyczną dokonującą zamówienia w Sklepie Internetowym bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tego zamówienia wynika, że nie posiada ono dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wówczas z chwilą wydania przez Sklep Internetowy towaru przewoźnikowi, przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem lub wyżej wymienioną osobą fizyczną, korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. Sklep Internetowy w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go wyżej wymienionemu Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 6. Sprawdzenie przesyłki nie stanowi obowiązku Kupującego będącego konsumentem lub osobą fizyczną dokonującą zamówienia w Sklepie Internetowym bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tego zamówienia wynika, że nie posiada ono dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania “Protokołu Reklamacji”

§ 5

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Kupujący, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) lub osobą fizyczną dokonującą zamówienia w Sklepie Internetowym bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tego zamówienia wynika, że nie posiada ono dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej, ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, na zasadach określonych w poniższych postanowieniach.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku umowy zobowiązującej Sklep Internetowy do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach – termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł  w posiadanie ostatniej partii lub części, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik  i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować CAT-DECOR o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo złożone w sklepie stacjonarnym CAT-DECOR czy wysłane pocztą lub za pomocą formularza kontaktowego, odpowiednio na adres: GRUPA VEDO JERZY KOCZUR SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Krakowska 141, 43-330 Hecznarowice (woj. śląskie), Polska bądź formularz kontaktowy dostępny na stronie: CAT-DECOR.PL .W przypadku złożenia oświadczenia  o odstąpieniu od Umowy za pośrednictwem formularza kontaktowego, Sklep Internetowy potwierdzi Kupującemu otrzymanie takiego oświadczenia na trwałym nośniku (np. e-mailem na adres Kupującego).
 4. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu lub załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami). Skorzystanie z wzoru wyżej wymienionego formularza nie jest to obowiązkowe. Treść ustawy i wzór formularza dostępne są na stronie urzędowej http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20140000827 .
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (decyduje data wysłania oświadczenia Kupującego, a nie jego otrzymania przez Sklep Internetowy).
 6. W przypadku odstąpienia od umowy w całości CAT-DECOR zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy Kupującemu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez CAT-DECOR), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym CAT-DECOR został poinformowany przez Kupującego o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem, za wyjątkiem kosztów odesłania towaru, od którego zakupu Kupujący odstąpił, do Sklepu Internetowego.
 7. CAT-DECOR może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Zakupiony towar, w przypadku odstąpienia od umowy jego zakupu, należy zwrócić na adres: GRUPA VEDO JERZY KOCZUR SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Krakowska 141, 43-330 Hecznarowice (woj. śląskie), Polska, w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy do CAT-DECOR. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy (towaru) przed jego upływem.
 9. Kupujący ponosi tylko i wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (towaru) w przypadku odstąpienia od umowy.
 10. Kupujący ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Powyższe uprawnienie do odstąpienia przez konsumenta lub osobę fizyczną dokonującą zamówienia w Sklepie Internetowym bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tego zamówienia wynika, że nie posiada ono dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności  z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej od umowy  w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny w żaden sposób nie uszczupla ustawowego prawa do odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 wstawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).
 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi lub osobie fizycznej dokonującej zamówienia w Sklepie Internetowym bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tego zamówienia wynika, że nie posiada ono dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności  z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej, w odniesieniu do zamówień lub umów:
  1. której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. o świadczenie usług, jeżeli CAT-DECOR wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  3. zawartych w drodze aukcji publicznej.

§ 6

Gwarancja

 1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i jeżeli wyraźnie to zaznaczono w dokumencie załączonym do danego towaru, objęte są gwarancją producenta.
 2. Wybór sposobu usunięcia wady, w przypadku korzystania z roszczeń z tytułu gwarancji, następuje zgodnie z warunkami gwarancji wskazanymi w dokumencie gwarancyjnym (np. karcie gwarancyjnej).
 3. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi.
 4. Klient roszczenia z gwarancji zgłasza do gwaranta, określonego w dokumencie gwarancyjnym załączonym do danego towaru.

§ 7

Rękojmia za wady

 1. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, o których mowa w paragrafie 6 powyżej (jeżeli na dany towar gwarancja została udzielona), Kupującemu przysługują uprawnienia  z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne towaru.
 2. Przysługujące Kupującemu uprawnienia z tytułu rękojmi określają art. 556 i następne ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2014 r., pozycja 121 z późniejszymi zmianami).
 3. Zgłoszenia z tytułu rękojmi Kupujący zgłasza do Sklepu Internetowego pisemnie, lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie: www.miniuu.eu
 4. W przypadku stwierdzenia wady towaru Kupujący powinien:
  1. odesłać wadliwy towar na adres Sklepu Internetowego  lub dostarczyć wadliwy towar na adres Sklepu Internetowego (GRUPA VEDO JERZY KOCZUR SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Krakowska 141, 43-330 Hecznarowice (woj. śląskie), Polska), przy czym koszty odesłania towaru (w przypadku uznania reklamacji) ponosi Sklep Internetowy lub zostaną one Kupującemu zwrócone, lub
  2. skontaktować się ze Sklepem Internetowym (pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) w celu ustalenia miejsca i czasu, w którym Sklep Internetowy, może odpłatnie odebrać wadliwą rzecz przez kuriera lub inną upoważnioną osobę , przy czym koszty odebrania i odesłania towaru (w przypadku uznania reklamacji) ponosi Sklep Internetowy lub zostaną one Kupującemu zwrócone,

5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

6. Jeżeli kupującym jest Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

7. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

§ 8

Promocje

 1. CAT-DECOR zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów dostępnych w Sklepie Internetowym oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Ewentualne zmiany cen towarów obowiązują od momentu wprowadzenia ich na stronę Sklepu Internetowego i nie dotyczą zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem do systemu Sklepu Internetowego.
 2. Przeprowadzane przez CAT-DECOR akcje promocyjne na Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, oraz wybrane promocje mogą wykluczać obowiązywanie innych promocji. Szczegółowe informacje zawarte są każdorazowo w warunkach lub regulaminie danej promocji dostępnych na stronie Sklepu Internetowego.

§ 9

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest GRUPA VEDO JERZY KOCZUR SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Krakowska 141, 43-330 Hecznarowice (woj. śląskie), Polska, NIP: 9372739315, REGON: 520475226, KRS: 0000933100  Klienci mogą nawiązać kontakt z Administratorem Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@cat-decor.pl
 2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez CAT-DECOR zgodnie  z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanym dalej RODO) – przez okres prowadzenia działań nakierowanych na realizację celów, w związku z którymi zostały zebrane.
 3. CAT-DECOR przetwarza dane osobowe Klientów w celu:
  1. wykonania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, umów sprzedaży lub innych umów zawartych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie – w szczególności  w związku z rejestracją Konta lub złożeniem zamówień. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest wykonanie umowy z Klientem lub podjęcie działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. wykonania ciążących na CAT-DECOR obowiązków prawnych,  w szczególności w zakresie prowadzenia właściwej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. promowania towarów lub usług własnych, a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk oraz dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes CAT-DECOR (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. W granicach wskazanych powyżej – CAT-DECOR może przetwarzać dane przy wykorzystaniu technik profilowania zakładających zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Celem takiego profilowania będzie jak najlepsze dopasowanie przekazywanych Klientowi treści, w tym wyświetlanych reklam, do potrzeb i zainteresowań owego Klienta – w oparciu o dostępne dane demograficzne oraz behawioralne. W przypadku, gdy zautomatyzowana decyzja wywołuje wobec Klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie nań wpływa, CAT-DECOR będzie przetwarzał dane wyłącznie za zgodą Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne –  z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne CAT-DECOR do wykonania umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 6. Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie, gdy CAT-DECOR będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być zwłaszcza: osoby obsługujące infrastrukturę lub systemy informatyczne, podwykonawcy, osoby świadczące usługi związane z wykonaniem lub ulepszeniem procesu sprzedaży (np. pośrednicy płatności, banki, agencje reklamowe, kurierzy lub przewoźnicy), a także doradcy (np. w zakresie obsługi rachunkowej lub prawnej) lub audytorzy.
 7. Klient ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Prawo sprzeciwu przysługuje Klientowi zwłaszcza  w przypadku, gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 10

Wymagania techniczne, zakaz umieszczania treści bezprawnych, reklamacje na działalność Sklepu Internetowego. 

 1. CAT-DECOR udostępnia Kupującym za pośrednictwem Sklepu Internetowego możliwość nieodpłatnego korzystania z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tekst jedn. Dz.U. 2016r. poz. 1030):
  1. udostępnianie zawartości Sklepu Internetowego;
  2. zawieranie ze Sklepem Internetowym umów sprzedaży towarów, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
  3. celem skorzystania z powyższych usług, Kupujący powinien dysponować: urządzeniem umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny, łączem internetowym, niezbędnym oprogramowaniem (przeglądarką internetową) oraz kontem poczty elektronicznej,
  4. Kupujący zobowiązuje się do:
   • niekorzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
   • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz CAT-DECOR.
 1. W przypadku niezadowolenia z działalności Sklepu Internetowego, Kupujący ma możliwość złożenia reklamacji pocztą elektroniczną na adres: kontakt@puppymour.com. Kupujący zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania przez Sklep Internetowy.

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phpwww.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php..
 2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
  2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sklepem Internetowym. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sklepem Internetowym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.
 3. Pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie materiały dostępne na stronie internetowej CAT-DECOR lub w Sklepie Internetowym, w tym w szczególności zdjęcia, oprawa graficzna, opisy produktów są objęte prawami autorskimi CAT-DECOR lub osób trzecich. Sklep Internetowy posiada wyłączne prawa do korzystania z tychże materiałów. Pobieranie, powielanie, edytowanie, przesyłanie bądź inne wykorzystywanie powyżej wskazanych materiałów jest zabronione i może zostać dozwolone wyłącznie za pisemną zgodą Sklepu Internetowego. CAT-DECOR może dochodzić roszczeń w przypadku bezprawnego wykorzystania powyżej wymienionych materiałów przez osoby trzecie.
 2. Sklepowi Internetowemu przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.  W takim przypadku:
  1. Kupujący zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji – na co najmniej 14 dni przed wejściem zmian w życie,
  2. Kupujący zostaną poproszeni o akceptację zmian Regulaminu przy najbliższym logowaniu.
 3. Brak akceptacji zmian Regulaminu jest tożsamy z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług elektronicznych, wskazanych w paragrafie 10 niniejszego Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym.
 4. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Kupujących, a w szczególności pozostaną bez wpływu na złożone zamówienia, które zostaną zrealizowane na zasadach dotychczasowych.
 5. Umowy zawierane (zamówienia dokonywane) poprzez Sklep Internetowy, zawierane są w języku polskim. Prawem właściwym dla tych umów jest prawo polskie. Jurysdykcją właściwą do rozpatrywania sporów powstałych na podstawie tych umów jest jurysdykcja polska.
 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sklepem Internetowym a Klientem, niebędącym konsumentem lub osobą fizyczną dokonującą zamówienia w Sklepie Internetowym bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tego zamówienia wynika, że nie posiada ono dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę CAT-DECOR.
Shopping Cart
Scroll to Top